بازديد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از مركز نوآوري دانشگاه
بازديد از مركز نوآوري نصير توسط مدير كل دفتر نوآوري و كسب و كار نوين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري صورت گرفت.
 
 
بازديد از مركز نوآوري نصير توسط مدير كل دفتر نوآوري و كسب و كار نوين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري روز سه شنبه مورخ 98/09/05 صورت گرفت.
در اين جلسه طرح توسعه مركز نوآوري نصير توسط آقايان دكتر طالعي معاونت پژوهشي و دكتر معاوني رييس مركز رشد دانشگاه مطرح شد و سپس مكان هاي پيشنهادي دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از توسعه مركز نوآوري نصير رايزني صورت گرفت.
در ادامه ضمن بررسي طرح هاي شركت هاي مستقر در مركز رشد دانشگاه، بسته هاي حمايت مالي به 6 شركت مستقر در مركز رشد توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تخصيص داده شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/09/06
تعداد بازدید:
175
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.