جلسه هیات مدیره صندوق پژوهش فناوری غیردولتی نصیر و ریاست محترم دانشگاه

جلسه هیات مدیره صندوق پژوهش فناوری غیردولتی نصیر و ریاست محترم دانشگاه

در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نصیر با ریاست محترم دانشگاه، در خصوص اهداف صندوق و برنامه های صندوق بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این جلسه، در خصوص نقش آفرینی صندوق در برنامه های کارآفرینی و توسعه فناوری دانشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تمامی شرکا در خصوص همکاری جدی در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر تاکید کردند.