مدرسین مدرسه کسب و کار
تيپ شناسي تحصيلي و شغلي
1397/05/24
مهارت و روش هاي حل مساله
1397/05/25
ايده پردازي خلاقانه، روشهاي ارزيابي ايده و توسعه آن
1397/05/27
تيم سازي، چارت و رفتار سازماني
1397/05/28
متدهاي تحقيقات بازار
1397/05/29
كارگاه مهارت توليد محتوا
1397/05/29
اعتبار سنجي ايده و ساخت mvp (حداقل محصول پذيرفتني)
1397/06/04
اصول و روش هاي ماركتينگ در عصر ديجيتال
1397/06/05
نكات طلايي زبان و حركات بدن در مذاكره
1397/06/06
فرآيند توسعه محصول و مشتري
1397/06/07
استراتژي قيمت گذاري محصول و خدمات نوآورانه
1397/06/07
استراتژي هاي رشد استارت آپ ها و سنجه هاي كليدي آن
1397/06/10
روش هاي ارزشگزاري استارتاپ ها و جذب سرمايه
1397/06/10
نحوه مذاكره و تنظيم قراردادهاي سرمايه گذاري آشنايي با قوانين بيمه و ماليات استارتاپها
1397/06/11
روش و مهارت ارائه به سرمايه گذار
1397/06/13
فرايند ارزيابي و اعطاي معافيت هاي دانش بنيان به شركتها
1397/06/13