مدرسین مدرسه کسب و کار
ايده پردازي خلاقانه، روشهاي ارزيابي ايده و توسعه آن
1396/05/29
تيپ شناسي تحصيلي و شغلي
1396/05/29
نوآوري در خلق مدل كسب و كار كارگاه خلق مدل كسب و كار بر اساس استراتژي اقيانوس آبي
1396/05/30
شناخت ويژگي هاي فردي، مهارت هاي تيم سازي و مديريت تيم ها
1396/05/31
درك فرصت هاي استارتاپي، فناوري واقعيت مجازي، كاربردها و آينده بازار
1396/06/01
درك فرصت هاي استارتاپي، مقدمه اي بر كاربرد اينترنت اشياء و بازار رو به رشد آينده آن
1396/06/01
كارگاه اصول بازاريابي و مديريت فروش تحقيقات بازار، ارزيابي رقبا و مديريت فروش
1396/06/04
اصول و روش هاي ماركتينگ در عصر ديجيتال
1396/06/05
تدوين طرح كسب و كار ناب براي كسب و كارهاي نوپا
1396/06/06
هنر برندسازي و اهميت ارتباطات
1396/06/07
جذب سرمايه، نحوه مذاكره و تنظيم قراردادهاي سرمايه گذاري
1396/06/08
فرآيند طراحي و توسعه محصول فناورانه
1396/06/11
روشهاي ارزشگذاري، كسب و بومي سازي فناوري
1396/06/12
استراتژي هاي رشد استارت آپ ها و سنجه هاي كليدي آن
1396/06/13
فرايند ارزيابي و اعطاي معافيت هاي دانش بنيان به شركتها
1396/06/14